สารจากเลขาธิการสภากาชาดไทย

                 สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานที่ได้จัดหาผลประโยชน์และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับบริจาคมาจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งใน กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินของสภากาชาดไทย นอกจาก จะทำให้สภากาชาดไทยมีรายได้ต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อใช้ในภารกิจสาธารณกุศลแล้ว อาคารของโครงการพัฒนาต่าง ๆ ยังเป็นทรัพย์สิน  ของสภากาชาดไทย ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  การที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จำเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดี  ตามหลักธรรมาภิบาลและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินของสภากาชาดไทย ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ โดยคำนึงถึงหลักความเป็นธรรมและมนุษยธรรมเป็นสำคัญ เพื่อจะนำมาซึ่งความมั่นคง  ความเข้มแข็ง และความเจริญก้าวหน้าต่อไป                                                                                                                                                    

                 ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินฯ ทุกท่าน ที่ได้อุทิศแรงกาย แรงใจ และกำลังปัญญา ในการบริหารจัดการดูแลและให้คำปรึกษาการจัดการทรัพย์สินของสภากาชาดไทยด้วยดีตลอดมา และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  จงดลบันดาลให้ทุกท่านพร้อมครอบครัว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคนจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ