สารจากท่านประธานคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน

                     การพิจารณาจัดหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการให้เช่าและการขายนั้น  คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินฯ จะพิจารณาผลประโยชน์ที่สภากาชาดไทย       จะพึงได้รับทั้งในรูปของตัวเงินและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยไม่ได้ทอดทิ้งผู้เช่า ที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงเศรษฐกิจขาลง ทั้งจากสถานการณ์     โลกและสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์วิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย

                    สำหรับสภากาชาดไทยนั้น มีฐานะเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์และดำเนินธุรกรรมให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ในเชิง พาณิชย์ด้วย แม้ว่าจะเป็นไปเพื่อนำรายได้จากค่าเช่ามาบำรุงกิจการสาธารณกุศลของสภากาชาดไทยก็ตาม แต่ก็ถือว่าเป็น ผู้ประกอบการขนาดใหญ่รายหนึ่ง คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินฯ จึงพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินฯ ได้บริหารจัดการทรัพย์สินของสภากาชาดไทย ใน 25 จังหวัด  รวมกรุงเทพมหานคร  มูลค่าประเมินรวม 14,231 ล้านบาท ก่อให้เกิดรายได้ประมาณ 227 ล้านบาท

                  ในนามประธานคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินของสภากาชาดไทย ผมขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินฯ ทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่งตลอดมา ทำให้การบริหารจัดการทรัพย์สินของสภากาชาดไทยมีความราบรื่นผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ มาได้ และขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่สนับสนุนด้านทรัพย์สินและด้านรายได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยดีตลอดมา