ประวัติสำนักงาน

 

สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากชาดไทย เดิมเป็นแผนกจัดการทรัพย์สินของสำนักงานการคลัง มีหน้าที่บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับบริจาคและมิได้ใช้ประโยชน์ เพื่อกิจการสภากาชาดไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อมาเพื่อให้การจัดการทั้งในด้านการบริหารงานและดำเนินการเกิดความคล่องตัว จึงได้มีการจัดตั้งเป็นสำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยในการประชุมครั้งที่ 245 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2539 และได้โอนงานซึ่งแผนกจัดการทรัพย์สิน สำนักงานการคลังดูแลรับผิดชอบพร้อมทั้งบุคลากรในแผนกดังกล่าวมาอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย

ปัจจุบันสำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย มีฐานะเป็นหน่วยงานพิเศษของสภากาชาดไทยบทบาทอำนาจหน้าที่ของสำนักงานฯ เป็นไปตามระเบียบสภากาชาดไทยว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของสภากาชาดไทย พ.ศ. 2549 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิการผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินของสภากาชาดไทยขึ้นคณะหนึ่งเพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงาน ทั้งนี้ภายใต้การกำกับดูแลของเลขาธิการสภากาชาดไทย ส่วนในเรื่องบุคลากรของสำนักงานอยู่ภายใต้ระเบียบสภากาชาดไทยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และระเบียบสภากาชาดไทยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549