วิสัยทัศน์

 1.                     1. ดำเนินงานในรูปวิสาหกิจ เพื่อหารายได้จากทรัพย์สินให้ได้ประโยชน์สูงสุด พัฒนาทรัพย์สินให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเหมาะสมที่สุดโดยคำนึงถึงผลกระทบสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และกรอบศีลธรรมอันดีอยู่เสมอ
 2.                     2. สร้างภาพลักษณ์ให้มวลชนได้รับรู้ถึงประสิทธิผลของการจัดการ และทราบถึงการนำผลประโยชน์ทั้งสิ้นไปใช้ในกิจการสาธารณกุศลตามภารกิจของสภากาชาดไทย
 3.                     3. สร้างศรัทธาให้ผู้ที่ได้รับบริจาคหรือผู้ที่จะบริจาคทรัพย์สินแก่สภากาชาดไทยได้ทราบและมั่นใจในการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
 4.                     4. สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้บริจาคหรือผู้รับบริการให้ประทับใจในการบริการที่ได้รับ

      ภารกิจ

 1.                     1. เพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินที่มีอยู่ตามกำหนดเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
 2.                     2. ปรับปรุงทรัพย์สินที่ให้เช่าเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและสาธารณชน
 3.                     3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานฯ ให้มีบุคลากรที่สามารถแข่งขันกับภาคธุรกิจได้
 4.                     4. ปรับปรุงวิธีการจัดทำและการบริหารงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของสำนักงานฯ
 5.                     5. เผยแพร่ให้มวลชนทราบและเข้าใจถึงพันธกิจและผลงานของสำนักงานฯ เพื่อจูงใจและสร้างศรัทธาอย่างต่อเนื่อง
 6.                     6. ให้บริการแก่ผู้มีอุปการคุณหรือผู้ที่อาจจะเป็นผู้มีอุปการคุณต่อสภากาชาดไทยอย่างเหมาะสม
 7.                     7. สร้างสัมพันธภาพกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอุปการคุณ
 8.                     8. สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความมั่นใจในความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานฯ