เยี่ยมผู้มีอุปการคุณ ผู้บริจาคที่ดินและอาคารให้แก่สภากาชาดไทย ประจำปี 2566-2567

26 เม.ย. 66 เยี่ยมคุณชูศรี ประภาสถิต 2 พ.ค. 66 เยี่ยมคุณลตา บุณยนิตย์

16 มิ.ย. 66 เยี่ยมคุณศศิธร สุทธิธรรม 5 ก.ค. 66 เยี่ยมคุณแม่ชีช้อย มณีขาว

10 ม.ค. 67 เยี่ยมคุณกัชชญา ณ กาฬสิทธุ์ 15 ม.ค. 67 เยี่ยมคุณกัลยารัตน์ สุริยธรรม