เข้าเยี่ยมและขอบคุณนางผ่อน กลิ่นศิริ

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567  ผู้แทนสำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย โดย  ดร.ศิวพร  ญาติเสมอ  ผู้ชำนาญการพิเศษ  เดินทางเข้าเยี่ยมและขอบคุณ นางผ่อน กลิ่นศิริ  ผู้บริจาคที่ดินให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์ ทำให้ที่ดินของสภากาชาดไทย โฉนดเลขที่  4597  เลขที่ดิน 428  ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ดิน    20-0-34 ไร่ ซึ่งแต่เดิมเป็นที่ดินตาบอด มีทางเข้า-ออกสู่ทางสาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว