การรับบริจาค

                สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาต่อสาธารณะกุศล บริจาคอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่าหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่จำกัดขนาด สภาพ ลักษณะ และประเภทการใช้ประโยชน์  เพื่อรับการเชิดชูเป็นผู้มีอุปการคุณของสภากาชาดไทย รับสิ่งสมนาคุณ พร้อมสิทธิประโยชน์และการบริการจากสภากาชาดไทย

สิทธิประโยชน์ ผู้บริจาคอสังหาริมทรัพย์แก่สภากาชาดไทยจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

  • >>>สิทธิเป็นผู้มีอุปการคุณของสภากาชาดไทย >>>สิทธิเข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายฯ อสังหาริมทรัพย์ที่บริจาค
  • >>>สิทธิรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์         
  • >>>สิทธิรับเหรียญกาชาดและประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาด
  • >>>สิทธิประโยชน์และส่วนลดบริการทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • >>>สิทธิสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสภากาชาดไทย
  • >>>สิทธิบันทึกนามในหอเชิดชูเกียรติผู้มีอุปการคุณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย
  • >>>สิทธิรับบริการจากสำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย
  • >>>สิ่งสมนาคุณ สิทธิประโยชน์ และบริการจากสภากาชาดไทยข้างต้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์พิจารณาของสภากาชาดไทย

วิธีการบริจาค 

สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย ยินดีบริการให้คำแนะนำการบริจาคอสังหาริมทรัพย์และเสนอแนะโอกาสการรับสิทธิประโยชน์ใดๆ แก่ผู้สนใจเป็นเฉพาะราย โดยเจ้าหน้าที่ให้บริการคือ

นางสาวเชษฐพัณ วชิรพงศ์ 

  • โทร. 02-2564078 – 80 ต่อ 79803                         
  • Email : chetapan.v@redcross.or.th

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถพิจารณาดำเนินการในเบื้องต้นได้ดังนี้ 

  1. 1. กรอกแบบฟอร์ม “หนังสือแจ้งความประสงค์บริจาคอสังหาริมทรัพย์” แบบ Online  ที่ http://propertyamis.redcross.or.th/#/Register
   โดยท่านจะต้อง “สมัครเป็นสมาชิก” และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม และรอการติดต่อกลับจากทางสำนักงานฯ
  1. 2. ติดต่อขอรับแบบฟอร์ม “หนังสือแจ้งความประสงค์บริจาคอสังหาริมทรัพย์” ได้ที่สำนักงานฯ หรือ download ที่นี่  
   • 3. กรอกแบบฟอร์มแล้ว แนบสำเนาเอกสารพร้อมลงนามรับรองดังนี้
   •      – สำเนาบัตรประชาชน
   •      – สำเนาทะเบียนบ้าน     
   •      – สำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์บนอสังหาริมทรัพย์ที่จะบริจาค
   •      – แผนที่แสดงที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์ที่จะบริจาค
   • 4. ส่งแบบฟอร์มที่กรอกแล้วพร้อมเอกสารแนบมาตามช่องทางดังต่อไปนี้ 
   • ยื่นด้วยตัวเอง
   • สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย  ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 4
   • 1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
    • ทางไปรษณีย์
     โดยส่งตรงถึง คุณเชษฐพัณ วชิรพงศ์
     สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย
     1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
    • ทางอีเมล์ (Email)
     ที่ chetapan.v@redcross.or.th พร้อมแนบเอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์ .pdf หรือ .jpg 
    •  
    • สภากาชาดไทยโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สิน  พิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับบริจาค พร้อมประสานงานกับผู้ยื่นคำขอเป็นระยะจนคำขอได้รับการอนุมัติจากสภากาชาดไทยซึ่งใช้ระยะเวลามากน้อยแตกต่างกันตามประเภทและขนาดของทรัพย์สินที่จะบริจาคนั้น ๆ