ทำเนียบผู้มีอุปการคุณ

ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่มีจิตอันเป็นกุศลมอบอสังหาริมทรัพย์ให้แก่สภากาชาดไทย