สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย

1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร. 02 2564078-80

Email : property@redcross.or.th