ประกาศผลการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำกับดูแลตรวจสอบการปรับปรุงอาคารของสภากาชาดไทย
ดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ ระดับ 3-5 ฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย
และแผนที่สถานที่สอบ
ดูรายละเอียด

 

แผนที่สำนักงานฯ แบบฟอร์มการขอเช่า หนังสือแจ้งความประสงค์
บริจาคอสังหาริมทรัพย์ แผ่นพับผู้มีอุปการคุณ สภากาชาดไทย ใบสมัครงาน
หน้าแรก การขอเช่า ข่าวกิจกรรม ผู้มีอุปการคุณ ติดต่อสำนักงาน
สารจากเลขาธิการ รายการทรัพย์สินให้เช่า/ซื้อ ข่าวประกาศ
สารจากประธานกรรมกา่รฯ การขอบริจาค
ประวัติสำนักงาน วิสัยทัศน์และภารกิจ
ตัวอย่างความสำเร็จ
ในการจัดหาผลประโยชน์
โครงสร้างสำนักงานฯ คณะกรรมการของสำนักงานฯ