Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รับสมัครบุคลากรชั่วคราวของสำนักงานฯ ตำแหน่งวิศวกรและ
ตำแหน่งสถาปนิก ระดับ 6-8 จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียดตำแหน่ง
ดาวน์โหลดใบสมัคร
รับสมัครพนักงานปฏิบัติการ ระดับ 3-5 ฝ่ายปฏิบัติการ
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดตำแหน่ง
ดาวน์โหลดใบสมัคร
แผนที่สำนักงานฯ แบบฟอร์มการขอเช่า หนังสือแจ้งความประสงค์
บริจาคอสังหาริมทรัพย์ แผ่นพับผู้มีอุปการคุณ สภากาชาดไทย
หน้าแรก การขอเช่า ข่าวกิจกรรม ผู้มีอุปการคุณ ติดต่อสำนักงาน
สารจากเลขาธิการ รายการทรัพย์สินให้เช่า/ซื้อ ข่าวประกาศ
สารจากประธานกรรมกา่รฯ การขอบริจาค
ประวัติสำนักงาน วิสัยทัศน์และภารกิจ
ตัวอย่างความสำเร็จ
ในการจัดหาผลประโยชน์
โครงสร้างสำนักงานฯ คณะกรรมการของสำนักงานฯ