ประกาศรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขายซาก จำนวน 6 คูหา
ซอยศาลาแดง 1 แขวงสีลม บางรัก กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียด
ผลสอบคัดเลือกตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายระดับ 7-8 ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรม สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
ดูรายละเอียด
แผนที่สำนักงานฯ แบบฟอร์มการขอเช่า หนังสือแจ้งความประสงค์
บริจาคอสังหาริมทรัพย์ แผ่นพับผู้มีอุปการคุณ สภากาชาดไทย
หน้าแรก การขอเช่า ข่าวกิจกรรม ผู้มีอุปการคุณ ติดต่อสำนักงาน
สารจากเลขาธิการ รายการทรัพย์สินให้เช่า/ซื้อ ข่าวประกาศ
สารจากประธานกรรมกา่รฯ การขอบริจาค
ประวัติสำนักงาน วิสัยทัศน์และภารกิจ
ตัวอย่างความสำเร็จ
ในการจัดหาผลประโยชน์
โครงสร้างสำนักงานฯ คณะกรรมการของสำนักงานฯ