รับสมัครพนักงานตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการระดับ 7-8
ฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย รับสมัครพนักงานตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการระดับ 3-5
ฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย
ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด
กรอกใบสมัครออนไลน์
กรอกใบสมัครออนไลน์
แผนที่สำนักงานฯ แบบฟอร์มการขอเช่า หนังสือแจ้งความประสงค์
บริจาคอสังหาริมทรัพย์ แผ่นพับผู้มีอุปการคุณ สภากาชาดไทย ใบสมัครงาน
หน้าแรก สารจากเลขาธิการ สารจากประธานกรรมกา่รฯ ประวัติสำนักงาน วิสัยทัศน์และภารกิจ โครงสร้างสำนักงานฯ คณะกรรมการของสำนักงานฯ
การขอเช่า รายการทรัพย์สินให้เช่า/ซื้อ การขอบริจาค ตัวอย่างความสำเร็จ
ในการจัดหาผลประโยชน์
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ
ผู้มีอุปการคุณ ติดต่อสำนักงาน นโยบายคุกกี้