แผนที่สำนักงานฯ แบบฟอร์มการขอเช่า หนังสือแจ้งความประสงค์
บริจาคอสังหาริมทรัพย์
แผ่นพับผู้มีอุปการคุณ สภากาชาดไทย
รับสมัครหัวหน้าฝ่ายกฏหมายและนิติกรรม ระดับ 7-8 ฝ่ายกฏหมายและนิติกรรม สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย
รายละเอียดตำแหน่งงาน
ฟอร์มใบสมัครงาน
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งวิศวกรและสถาปนิก
สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย
ดูผลการสอบคัดเลือก

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก การขอเช่า ข่าวกิจกรรม ผู้มีอุปการคุณ ติดต่อสำนักงาน
สารจากเลขาธิการ รายการทรัพย์สินให้เช่า/ซื้อ ข่าวประกาศ
สารจากประธานกรรมกา่รฯ การขอบริจาค
ประวัติสำนักงาน วิสัยทัศน์และภารกิจ
ตัวอย่างความสำเร็จ
ในการจัดหาผลประโยชน์
โครงสร้างสำนักงานฯ คณะกรรมการของสำนักงานฯ