เกี่ยวกับสำนักงาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์และภารกิจ
โครงสร้างสำนักงาน
คณะกรรมการของสำนักงานฯ
ประวัติสำนักงานฯ
สารจากเลขาธิการ
สารจากประธานคณะกรรมการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สภานายิกาสภากาชาดไทย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย กรรมการสภากาชาดไทย เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายจัดการทร้ัพย์สิน กรรมการตรวจสอบของสภากาชาดไทย กรรมการบริหารสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน กรรมการจัดการทรัพย์สินของสภากาชาดไทย คณะกรรมการบริหารสำนักงานฯ คณะกรรมการอนุกรรมการกำกับกิจการฯ คณะอนุกรรมการพิจารณาแบบโครงการพัฒนา ที่ดินและอาคารฯ ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานฯ คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระดับหัวหน้าฝ่ายและระดับ 7 ขึ้นไป
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย หัวหน้าฝ่ายวางแผนและพัฒนาโครงการพิเศษ