เกี่ยวกับสำนักงานฯ
สารจากท่านเลขาธิการฯ
สารจากประธานคณะกรรมการ
ประวัติสำนักงานฯ
วิสัยทัศน์และภารกิจ
คณะกรรมการของสำนักงานฯ
โครงสร้างสำนักงานฯ
โครงสร้างองค์กร
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สภานายิกาสภากาชาดไทย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย กรรมการสภากาชาดไทย เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายจัดการทร้ัพย์สิน กรรมการตรวจสอบของสภากาชาดไทย กรรมการบริหารสภากาชาดไทย
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินของสภากาชาดไทย คณะกรรมการบริหารสำนักงานฯ คณะอนุกรรมการกำกับกิจการ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน คณะอนุกรรมการพิจารณาแบบฯ โครงการพัฒนาที่ดินและอาคารฯ
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย หัวหน้าฝ่ายวางแผนและพัฒนาโครงการพิเศษ