คณะกรรมการของสำนักงานฯ
คณะกรรมการ จัดการทรัพย์สิน
คณะกรรมการบริหาร
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
คณะอนุกรรมการกำกับกิจการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน
คณะอนุกรรมการ
พิจารณาแบบโครงการฯ